Zwroty

Reklamacja

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za zgodność Towaru z Umową sprzedaży w przypadku wad fizycznych lub prawnych, których dokładne określenie zostało zawarte w tytule XI dziale II kodeksu cywilnego, spoczywa na nim wobec Kupującego bedącego Konsumentem.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi względem Kupujących niebędących konsumentami określona jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z zasadami w niej zawartymi.
 3. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia stanu przesyłki podczas odbioru Zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń opakowania oraz taśm zabezpieczających.
 4. W sytuacji wykrycia uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma obowiązek powiadomić kuriera oraz natychmiast poinformować Sklep internetowy za pomocą adresu e-mail [email protected]lub numeru telefonu +48790361522.
 5. Zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o wszelkich niezgodnościach Towaru z Umową sprzedaży, w przypadku ich stwierdzenia. Kupujący ma możliwość zgłoszenia na kilka sposobów:
  • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, 
  • przesłanie zawiadomienia na adres e-mail [email protected],
  • złożenie zgłoszenia telefonicznie +48790361522.
 6. Kupujący wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego zobowiązany jest do przygotowania pisemnego oświadczenia, które zawierać będzie takie dane, jak:
  • imię, nazwisko lub nazwę podmiotu reklamującego;
  • dokładny adres zamieszkania lub siedziby;
  • adres poczty elektronicznej;
  • datę nabycia Towaru;
  • nazwę Towaru;
  • cenę nabycia;
  • szczegółowy opis wady oraz okoliczności jej powstania;
  • żądania reklamującego.
 7. Ponadto Kupujący składający reklamację powinien dołączyć do przesyłki dowód sprzedaży, w szczególności oryginał lub kopię paragonu, faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zakupu. Sprzedający nie akceptuje przesyłek za pobraniem ani przesyłek na koszt odbiorcy.
 8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie ustosunkować się do reklamacji Kupującego i dokonać tego nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Kupującego reklamowany Towar.
 9. W sytuacji, gdy zakupiony Towar nie spełnia warunków Umowy sprzedaży, Kupującemu przysługują dodatkowe uprawnienia, takie jak:
  • możliwość żądania zastąpienia lub naprawy Towaru,
  • prawo do ubiegania się o obniżenie ceny zakupionego Towaru,
  • możliwość zwrotu części wpłaconej kwoty.
 10. Jeśli warunki postępowania reklamacyjnego nie zostaną przestrzegane, to reklamacja może zostać odrzucona i nieuznana przez Sprzedającego.

  Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzeczypospolitej Polski, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w sposób nieujawniający przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru pod warunkiem zwrotu Towaru na adres: Mazowiecka 6/8, lok. 414.
  2. Kupujący nabywający Towar może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej [email protected] lub w inny jednoznaczny sposób, z zachowaniem odpowiedniej formy i terminu.
  3. Sprzedający nie akceptuje przesyłek za pobraniem ani przesyłek na koszt odbiorcy.
  4. W przypadku ewentualnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Towar musi pozostać kompletny i nie może nosić śladów użycia lub zostać w jakikolwiek sposób uszkodzony.
  5. Przy zwracaniu płatności, Sprzedający stosuje identyczny sposób zwrotu, jakim Kupujący posłużył się przy dokonywaniu płatności, chyba że Kupujący jasno wyraził zgodę na inną metodę zwrotu, która nie wpłynie na jego koszty.