Regulamin

1. Definicji

 1. Regulamin – dokument określający zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego oraz warunki dokonywania zakupów przez Kupującego w Sklepie internetowym.
 2. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu Towarów lub usług oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego na podstawie zawartej Umowy sprzedaży.
 3. Kupujący niebędący konsumentem – osoba prawna, która zawiera Umowę ze Sprzedającym w ramach Sklepu internetowego, związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – osoba fizyczną, która zawiera Umowę ze Sprzedającym w ramach Sklepu internetowego, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Administrator danych – podmiot Sensimilla sp. z o.o. NIP:6762642071 odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w Sklepie internetowym.
 6. Towar – każdy materialny produkt oferowany do sprzedaży lub dostępny w ramach Sklepu internetowego, który może zostać przedmiotem Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w postaci Sensimilla sp. z o.o. NIP:6762642071, który oferuje Towary lub usługi do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i zawiera Umowę sprzedaży z Kupującym.
 8. Zamówienie – zgłoszenie Kupującego dotyczące zakupu określonego Towaru lub usługi poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Umowa sprzedaży – prawnie wiążące porozumienie między Sprzedającym a Kupującym, dotyczące zakupu Towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny dokument lub sekcja na stronie Sklepu internetowego, gdzie Kupujący wprowadza i przesyła swoje Zamówienia na produkty lub usługi do Sprzedającego.
 11. Sklep internetowy – platforma elektroniczna pod domeną www.seedweed.pl prowadzona przez Sprzedającego Sensimilla sp. z o.o. NIP:6762642071, która umożliwia dokonywanie zakupów drogą elektroniczną.
 12. Użytkownik –  pełnoletnia osoba korzystająca z funkcji oferowanych przez Sklep internetowy.
 13. Konto – indywidualne i personalizowane miejsce w Sklepie internetowym, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do funkcji, usług oraz przechowywanie danych związanych z Zamówieniami.
 14. Formularz rejestracyjny – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego, który Użytkownik wypełnia podając wymagane dane osobowe i informacje niezbędne do założenia Konta w celu korzystania z usług i funkcji Sklepu internetowego.
 15. Opinia – dobrowolna ocena lub komentarz Kupującego na temat Towaru lub usługi w Sklepie internetowym.

2. Konieczny warunek do korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Oferowane Towary przez Sklep internetowy Seed Weed są przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich osób, które osiągnęły wiek 18 lat. W przypadku dostępu do tej strony przez osoby niepełnoletnie, niniejszy Regulamin wymaga natychmiastowego opuszczenia serwisu.
 2. Akceptując dany Regulamin oraz dokonując Zamówienie z naszej strony, Kupujący jednoznacznie oświadcza, że nie zamierza wykorzystywać nasiona do celów uprawowych.
 3. Niniejszy Regulamin informuje o stanie prawnym Towarów sprzedających w Sklepie internetowym oraz że Kupujący jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących nasion konopi oraz Towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym Seed Weed.
 4. Opisy Towarów w Sklepie internetowym mają charakter naukowy oraz edukacyjny. Wszelkie opisy produktów zamieszczone w Sklepie internetowym są objęte prawem autorskim i stanowią własność Sprzedającego. Są one tworzone na podstawie oryginalnych informacji dostarczonych przez producentów, przy uwzględnieniu zasad optymalizacji pod kątem SEO.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin ustala warunki sprzedaży Towarów przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Aby skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, należy spełnić określone poniżej minimalne wymagania techniczne:
  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa;
  • standardowy system operacyjny.
 3. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedającym poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Formularza zamówień dostępnego w Sklepie internetowym.
 4. Usługodawca używa plików cookie, a pełne informacje na ten temat można znaleźć w zakładce Polityka prywatności.

4. Towary i ceny

 1. Sklep internetowy Seed Weed zapewnia, że wszystkie oferowane Towary są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Pragniemy podkreślić, że wszystkie Towary są w pełni legalne i nie podlegają klasyfikacji jako substancje nielegalne ani ich prekursory narkotyków.
 2. W ramach oferty Sklepu internetowego, nasiona konopi indyjskiej są dostępne wyłącznie w celach kolekcjonerskich. W żaden sposób nie zalecamy i nie wspieramy żadnych działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w związku z tymi produktami. Kiełkowanie i uprawa konopi indyjskich w Polsce są surowo zakazane zgodnie z obowiązującym prawem i podlegają sankcjom prawnym. Przypominamy o konieczności przestrzegania tych przepisów.
 3. Przyjmując Regulamin i składając Zamówienie, Kupujący potwierdza swoją świadomość przepisów prawnych oraz warunków dotyczących legalności oferowanych produktów w Sklepie internetowym, a także Kupujący się zobowiązuje do przestrzegania tych przepisów.
 4. Ceny wszystkich Towarów prezentowane na stronie internetowej www.seedweed.pl są wyrażone w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT, nie uwzględniają jednak kosztów dostawy.
 5. Prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych produktów do oferty, organizowania lub anulowania akcji promocyjnych oraz dokonywania w nich zmian zastrzega sobie Sprzedający.

5. Warunki płatności

 1. Po akceptacji Zamówienia przez Kupującego należy niezwłocznie uregulować płatność za Towar lub zapłacić za niego w momencie odbioru od firmy kurierskiej (jeżeli Kupujący dokonał wyboru «płatności za pobraniem»).
 2. Sposoby dokonywania płatności w Sklepie internetowym Seed Weed obejmują następujące opcje:
  • Przelew na rachunek.
  • Elektroniczny system płatności Cash Bill.
  • Zapłata za pobraniem (przy odbiorze).
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności od Kupującego, Sprzedający przystępuje niezwłocznie do realizacji Zamówienia.

6. Reklamacja

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za zgodność Towaru z Umową sprzedaży w przypadku wad fizycznych lub prawnych, których dokładne określenie zostało zawarte w tytule XI dziale II kodeksu cywilnego, spoczywa na nim wobec Kupującego bedącego Konsumentem.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi względem Kupujących niebędących konsumentami określona jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z zasadami w niej zawartymi.
 3. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia stanu przesyłki podczas odbioru Zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń opakowania oraz taśm zabezpieczających.
 4. W sytuacji wykrycia uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma obowiązek powiadomić kuriera oraz natychmiast poinformować Sklep internetowy za pomocą adresu e-mail: [email protected] lub numeru telefonu +48790361522.
 5. Zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o wszelkich niezgodnościach Towaru z Umową sprzedaży, w przypadku ich stwierdzenia. Kupujący ma możliwość zgłoszenia na kilka sposobów:
  • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, 
  • przesłanie zawiadomienia na adres e-mail: [email protected]
  • złożenie zgłoszenia telefonicznie +48790361522.
 6. Kupujący wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego zobowiązany jest do przygotowania pisemnego oświadczenia, które zawierać będzie takie dane, jak:
  • imię, nazwisko lub nazwę podmiotu reklamującego;
  • dokładny adres zamieszkania lub siedziby;
  • adres poczty elektronicznej;
  • datę nabycia Towaru;
  • nazwę Towaru;
  • cenę nabycia;
  • szczegółowy opis wady oraz okoliczności jej powstania;
  • żądania reklamującego.
 7. Ponadto Kupujący składający reklamację powinien dołączyć do przesyłki dowód sprzedaży, w szczególności oryginał lub kopię paragonu, faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zakupu. Sprzedający nie akceptuje przesyłek za pobraniem ani przesyłek na koszt odbiorcy.
 8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie ustosunkować się do reklamacji Kupującego i dokonać tego nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Kupującego reklamowany Towar.
 9. W sytuacji, gdy zakupiony Towar nie spełnia warunków Umowy sprzedaży, Kupującemu przysługują dodatkowe uprawnienia, takie jak:
  • możliwość żądania zastąpienia lub naprawy Towaru,
  • prawo do ubiegania się o obniżenie ceny zakupionego Towaru,
  • możliwość zwrotu części wpłaconej kwoty.
 10. Jeśli warunki postępowania reklamacyjnego nie zostaną przestrzegane, to reklamacja może zostać odrzucona i nieuznana przez Sprzedającego.

7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzeczypospolitej Polski, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w sposób nieujawniający przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru pod warunkiem zwrotu Towaru na adres ul. Mazowiecka 6/8, lokal 414, 00-048 Warszawa.
 2. Kupujący nabywający Towar może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub w inny jednoznaczny sposób, z zachowaniem odpowiedniej formy i terminu.
 3. Sprzedający nie akceptuje przesyłek za pobraniem ani przesyłek na koszt odbiorcy.
 4. W przypadku ewentualnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Towar musi pozostać kompletny i nie może nosić śladów użycia lub zostać w jakikolwiek sposób uszkodzony.
 5. Przy zwracaniu płatności, Sprzedający stosuje identyczny sposób zwrotu, jakim Kupujący posłużył się przy dokonywaniu płatności, chyba że Kupujący jasno wyraził zgodę na inną metodę zwrotu, która nie wpłynie na jego koszty.

8. Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Przesyłki z zamówionymi Towarami są dostarczane Kupującemu zgodnie z jego preferencją, przy użyciu wybranego przez niego sposobu dostawy:
  • InPost
  • Odbiór osobisty
  • Wysyłka zagraniczna DHL
 2. Termin dostawy Towaru zaczyna biec od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Sprzedającego i obliczany jest w dniach roboczych.
 3. Kupujący ponosi koszty dostawy zamówionego Towaru, chyba że w Umowie sprzedaży określono inaczej. Opłaty związane z usługami wynikającymi z dostawy, takimi jak transport oraz usługi pocztowe, są ujawnione na stronach Sklepu internetowego oraz w procesie składania Zamówienia.
 4. Odpowiedzialność za terminowe nadanie przesyłki leży po stronie Sprzedającego, ale nie ponosi on odpowiedzialności za nieoczekiwane utrudnienia w dostawie spowodowane czynnikami niezależnymi od niego.
 5. Zamówienia są nadawane do wysyłki w terminie do 5 dni roboczych, jednakże czas ten może ulec zmianie w zależności od okoliczności określonych w opisie Towaru.
 6. W sytuacji, gdy paczka zostaje niedobrana przez Kupującego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, istnieje możliwość jej ponownego wysłania. Jednakże, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem paczki do Sprzedającego oraz jej ponownym nadaniem. Wysyłka paczki zostanie dokonana dopiero po uregulowaniu przez Kupującego wszystkich należności wynikających z powyższego zdarzenia.
 7. W razie wprowadzenia przez Kupującego nieprawidłowych lub niekompletnych danych, Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie Zamówienia.

9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego nie wymaga podawania danych osobowych, jednak w pewnych sytuacjach, które są wyjaśniane podczas procesu korzystania ze Sklepu internetowego, niezgodność na udostępnianie danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia. Decyzja o przekazaniu danych pozostaje zawsze w gestii Kupującego, przy zachowaniu pełnej dobrowolności. 
 3. Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych, posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edycji oraz złożenia żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia.
 4. Dane osobowe Kupujących Sklepu internetowego mogą być udostępniane podmiotom związanym ze Sklepem internetowym. W przypadku płatności elektronicznych lub użycia karty płatniczej przez Kupującego, Administrator danych osobowych ma prawo udostępnić dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy usług płatniczych obsługującemu transakcje w Sklepie internetowym. Dodatkowo, w przypadku wyboru przez Kupującego dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Administrator danych ma uprawnienie przekazać zgromadzone dane osobowe Kupującego odpowiedniemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, którzy zajmują się dostarczaniem Zamówień dla Sprzedającego.
 5. Sklep internetowy Seed Weed gwarantuje kompleksową ochronę prywatności danych osobowych przekazanych przez Kupującego, zapobiegając dostępowi osób trzecich i ujawnieniu tych informacji. Jednakże istnieją określone sytuacje, w których ujawnienie danych może być konieczne zgodnie z przepisami prawa, na przykład na żądanie organów takich jak Urząd Skarbowy czy ZUS.
 6. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, Kupujący ma możliwość skontaktowania się z Administratorem danych:
  • Poprzez elektroniczną formę kontaktu na adres mail: [email protected]
  • Telefonicznie pod numerem +48790361522
  • Za pomocą tradycyjnej poczty na adres: ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa
  • Zasady przetwarzania danych osobowych są ściśle określone i opisane w szczegółach w Polityce prywatności.

10. Założenie Konta, logowanie

 1. Dla skorzystania się z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego, konieczne jest założenie Konta.
 2. W celu założenie Konta należy wypełnić krótki Formularz rejestracyjny, podając niezbędne dane osobowe:
  • W przypadku osób fizycznych wymagane są:
   • imię, nazwisko,
   • adres e-mail,
   • hasło,
   • numer kontaktowy,
   • adres dostawy.
  • Dla firm:
   • NIP
   • adres e-mail,
   • hasło,
   • numer kontaktowy,
   • adres do faktur,
   • adres dostawy.
 3. Przesyłając Formularz rejestracyjny, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:
  • Podane w Formularzu rejestracyjnym informacje dotyczące Użytkownika są kompleksowe i odzwierciedlają rzeczywisty stan.
  • Wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą i nie wprowadzają w błąd.
  • Użytkownik posiada pełne uprawnienia do zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności intelektualnej lub innych praw.
  • Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
 4. Założenie Konta umożliwia dostęp do personalizowanych funkcji, takich jak zarządzanie danymi osobowymi, historią Zamówień, preferencjami oraz możliwość szybkiego składania Zamówień.
 5. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zalogować się na swoje Konto, używając podanego adresu e-mail oraz hasła.
 6. Użytkownik nie może korzystać z Konta innego Użytkownika ani udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich danych logowania.
 7. Kupujący zgadza się do przestrzegania zasad dotyczących rejestracji, utrzymania poufności danych logowania oraz korzystania z Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. W celu weryfikacji podanych przez Użytkownika danych osobowych, Sprzedający może skontaktować się z Kupującym telefonicznie lub wysłać wiadomość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 9. Dane Użytkownika, które zostały podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym, są przechowywane w Koncie Użytkownika. W przypadku jakiejkolwiek zmiany tych danych, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie dokonać ich aktualizacji w przypisanym mu Koncie Użytkownika.
 10. W przypadku gdy Kupujący nie zaktualizuje swojego profilu w Koncie Użytkownika przy faktycznej zmianie danych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie Zamówienia do Kupującego.
 11. Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów, w tym:
  • Nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych oraz wykonywania Umowy sprzedaży/zlecenia (np. przyjmowanie Zamówień, świadczenie usług, obsługa Zamówień, wystawienie faktury) zgodnie z RODO.
  • Dochodzenia lub obrony roszczeń oraz prowadzenia działań marketingowych bezpośrednich (w przypadku zgody) jako uzasadnione interesy Administratora danych zgodnie z RODO.
  • Wypełniania obowiązków prawnych lub realizacji zadań w interesie publicznym zgodnie z RODO.

11. Opinie

 1. Kupujący ma możliwość zostawienia Opinii na temat produktów i usług oferowanych w Sklepie internetowym www.seedweed.pl.
 2. Opinie są dobrowolne i stanowią wyraz subiektywnej oceny danego Towaru lub usługi przez Kupującego.
 3. Opinie powinny być zgodne z prawdą i opierać się na osobistym doświadczeniu Kupującego.
 4. Sprzedający zachęca do wyrażania konstruktywnych Opinii, uwag, czy też rekomendacji, które mogą pomóc innym Kupującym w podejmowaniu decyzji zakupowych.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania Opinii niezgodnych z Regulaminem lub naruszających prawa osób trzecich.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z polegania na treściach zamieszczonych w Opinii.
 7. Użytkownicy zamieszczające Opinie w Sklepie internetowym ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za treść swoich wpisów.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Opinii Kupujących w celach marketingowych, promocyjnych lub informacyjnych, z poszanowaniem prawa do prywatności.
 9. Korzystając z możliwości zamieszczania Opinii, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Sklepu internetowego.

12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin nabiera mocy prawnej od dnia 1.06.2023.
 2. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Użytkownika na stronie internetowej www.seedweed.pl/regulamin.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywać jednostronnych zmian lub aktualizacji w niniejszym Regulaminie, o czym Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać zgodnie z określonym terminem podanym w powiadomieniu.
 4. W sytuacji opisanej w punkcie 3, Kupujący ma możliwość natychmiastowego rozwiązania Umowy sprzedaży po otrzymaniu informacji o zmianach w postanowieniach Regulaminu poprzez powiadomienie Sprzedającego drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail [email protected]. Jeśli Kupujący nie poinformuje Sprzedającego, oznacza to, że akceptuje zmieniony Regulamin.
 5. W sytuacji, gdy dochodzi do sporów związanych z niniejszym Regulaminem, ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje powszechny Sąd właściwy dla miejsca, w którym znajduje się siedziba Sprzedającego, chyba że obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.